07.11.2017 Komunikat – odpady medyczne – nowe rozporządzenie

KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 24.11.2017 r. wejdzie w życie nowo wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 

Rozporządzenie określa między innymi czas gromadzenia odpadów w miejscu ich powstawania (a przez to określa minimalną częstotliwość ich odbierania przez firmy utylizujące odpady):

1. W zakresie odpadów medycznych oznaczonych kodem 18 01 02* – ich przechowywanie odbywać się musi w temperaturze poniżej 10°C – a maksymalny czas przechowywania wynosi zaledwie 72 godziny.

Wyjaśniamy jednak, że te odpady są to:

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

Odpady takie powstają więc przede wszystkim w szpitalach, stacjach krwiodawstwa, u niektórych świadczeniodawców aos, w praktyce odpady takie nie powstają u świadczeniodawców poz.

2. W zakresie odpadów medycznych oznaczonych kodami 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*  – czas ich przechowywania w temperaturze do 18 °C wynosi do 72 godzin, a w temperaturze poniżej 10°C do 30 dni

Są to następujące odpady:

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

W praktyce, u świadczeniodawców poz mamy do czynienia z odpadami oznaczonymi kodem 18 01 03* – to oznacza więc, że odpady takie:

– w temperaturze do 18 °C mogą być przechowywane do 72 godzin – a w temperaturze do 10 °C nawet do 30 dni. 

W tym czasie muszą być przekazane do odbiorcy odpadów.

Rozporządzenie wprowadza także i inne zmiany, np.:

  • obowiązek oznakowywania worków i pojemników na odpady medycznych poprzez wpisanie daty i godziny otwarcia (tj. rozpoczęcia użytkowania), godziny zamknięcia oraz nazwy wytwórcy odpadów medycznych,
  • opis worków i pojemników nie musi zawierać danych siedziby wytwórcy odpadów medycznych – wystarczy  numer REGON i numer w księdze rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem nazwy organu rejestrowego,
  • obowiązek umieszczania worków jednorazowego użycia na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem,
  • obowiązek wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia/urządzenia

Pełny tekst Rozporządzenia przesyłamy w załączeniu.

Kancelaria Prawna Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Ryszard Bigosiński

rozporządzenie – odpady medyczne-1