13.04.2018 ZLECENIA WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI POZ

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki poz poniżej przedstawiam obowiązujące zasady.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej załącznik nr 2 część II ust. 6 pkt 2 do zadań pielęgniarki poz w ramach świadczeń leczniczych należy podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ § 16 ust. 2 pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym; pielęgniarka poz włącza skierowanie do prowadzonej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

Oznacza to, że pielęgniarka poz wykonuje iniekcje zlecone przez lekarza specjalistę, który zlecił zabieg w ramach umowy z NFZ (porada bezpłatna). Ze zleceniami z gabinetów prywatnych iniekcje wykonuje się odpłatnie.

3. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 12:

“1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym.

4. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.”

Pozdrawiam

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom
tel. 608 308 578