AOS WYMAGA GŁĘBOKICH ZMIAN

 

 

Minister zdrowia zapowiada, że rozważa aneksowanie umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS). Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego to dobra wiadomość, zgodna z oczekiwaniami świadczeniodawców. Jednak tylko jako rozwiązanie doraźne, bo konieczne są głębsze, ustawowe zmiany, by odwrócić kierunek nietrafionej reformy tego elementu systemu.

Porozumienie Zielonogórskie wielokrotnie zwracało uwagę na zagrożenia wynikające z proponowanych zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie AOS.

– Generalnie nasze zastrzeżenia dotyczą preferowania poradni przyszpitalnych – wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. – Aktualne przepisy nie pozwalają szpitalom na tworzenie w trybie pozakonkursowym brakujących poradni jednoimiennych i ich rozliczanie w ramach ryczałtu, przyznanego z tytułu funkcjonowania w sieci.           Z tego powodu szpitale są zmuszone do uczestniczenia w konkursach na świadczenia w zakresie AOS, na które przeznaczone są środki finansowe wykorzystywane teraz przez poradnie poza szpitalami. Grozi to utratą umów przez poradnie działające poza szpitalami, a więc przerwania ciągłości opieki nad pacjentami. Według naszych szacunków, w skali kraju problem może dotyczyć tysięcy pacjentów.

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego opieka okołoszpitalna powinna być całkowicie oddzielona od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Chodzi zarówno o odrębne kontraktowanie i  finansowanie, jak i           leczenie różnych grup pacjentów. Poradnie przyszpitalne powinny zapewniać opiekę pacjentom przed planowaną hospitalizacją i po pobycie w szpitalu w ściśle określonym czasie oraz tym chorym, którzy są narażeni na częste pobyty w szpitalu (np. z powodu zaawansowanego stadium choroby, lub po przeszczepach narządów wymagający leczenia immunosupresyjnego). Pozostali pacjenci, wymagający poszerzenia diagnostyki POZ lub po zakończeniu leczenia w poradniach przyszpitalnych, powinni być kierowani do poradni kontraktowanych w ramach umowy AOS.

– W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zmiany ustawowe umożliwiające uruchomienie wszystkich brakujących           jednoimiennych poradni w ramach sieci szpitali – uważa Andrzej Zapaśnik.- Kolejnym krokiem powinno być doprecyzowanie wskazań do opieki w poradniach przyszpitalnych i AOS w stosownych rozporządzeniach. Dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych analiz efektów wprowadzonych zmian  możliwe będzie zaplanowanie budżetu na realizację tych zadań i rozpisanie konkursów na AOS.