Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Szanowni Państwo,

Z związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, poniżej przedstawiamy zasady kierowania, wykonywania oraz finansowania tych badań.

1. Osoby podlegające obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym to:

1) podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;
2)
noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;
3)
nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
4)
uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
5)
osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

2. Kierującym na badania sanitarno-epidemiologiczne są:

1) dla osób wymieniony w ust. 1 pkt 1-3: właściwy dla ich miejsca pobytu państwowy powiatowy inspektor sanitarny;
2) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 4: kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona;
3) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 5: pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

3. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych finansowane są:

1) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 posiadających ubezpieczenie zdrowotne – na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli w ramach umów z NFZ. Są one dla pacjenta bezpłatne.
2) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego – z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Są one dla pacjenta bezpłatne.
3) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 5 – przez pracodawcę albo zlecającego wykonanie prac.

4. Koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego wykonywanego u osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego wykonywanego u osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 finansowane są przez pracodawcę lub zlecającego wykonanie prac.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2016.1866 t.j. z dnia 2016.11.18).

Z poważaniem

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia