BADANIA LABORATORYJNE I OBRAZOWE na potrzeby orzecznictwa w sporcie.

Koleżanki i Koledzy.
Zarząd naszego Związku przypomina, że w związku z nowymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu z dnia 27.02.2019 roku, zalecamy kierować wszystkie osoby starające się o takie orzeczenie do Poradni Medycyny Sportowej.
W sytuacji, kiedy sportowiec lub kandydat do uprawiania sportu zostanie odesłany do POZ celem wykonania badań laboratoryjnych lub obrazowych przypominamy, że takiej usługi nie ma w świadczeniach gwarantowanych POZ.
Kto ma więc wykonać takie badanie?
 
Odpowiedź: Nie lekarz POZ.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 – dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia) porada specjalistyczna z zakresu medycyny sportowej obejmuje swoim zakresem badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne, tj. badania antropometryczne, badania laboratoryjne (badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym, oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi), badania diagnostyczne (badanie elektrokardiograficzne, test wysiłkowy, badanie elektroencefalograficzne, badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa, badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa, badanie spirometryczne) oraz badania lekarskie (ogólne badanie lekarskie, badanie okulistyczne, badanie ortopedyczne, przegląd stomatologiczny, konsultację otorynolaryngologiczną, konsultację neurologiczną i konsultację okulistyczną). Usługa taka dla zawodników do 21 roku życia wykonywana jest bezpłatnie
Kompetencje i obowiązki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wyłącznie profilaktyczne badania lekarskie, w ramach to których lekarz dokonuje kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z treścią załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.) “Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji” część III “Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” profilaktyczne badania lekarskie realizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej prowadzone są wyłącznie dla uczniów klasy III szkoły podstawowej (10 lat), uczniów klasy I gimnazjum (13 lat) oraz uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (16 lat). Tymczasem jak stanowi przepis § 6 r.w.t., ukierunkowany etap szkolenia sportowego w takich dyscyplinach sportu jak pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy może być realizowany już począwszy od klasy I szkoły podstawowej. Dla uczniów klasy I szkoły podstawowej nie prowadzi się zaś gwarantowanych badań profilaktycznych w zakresie kwalifikacji do uprawiania sportu, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Powyższe zdaje się również potwierdzać przyjęte na wstępie założenie, iż kwalifikacja ucznia-kandydata do klasy sportowej odbywa się jednak na podstawie badania prowadzonego przez lekarza medycyny sportowej, a nie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W imieniu Zarządu

Jarosław Kowalski
Sekretarz