INFORMACJA PO WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW

10 marca 2018r w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Jabłonnej k/Warszawy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów MPPOZ

W zebraniu uczestniczyło 43 z 52 zgłoszonych delegatów

1. WZD przyjęło sprawozdanie z prac zarządu MPPOZ, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie komisji rewizyjnej.

2. WZD udzieliło zarządowi absolutorium za rok 2017

3. Na wniosek zarządu, po omówieniu planu finansowego MPPOZ przyjęto uchwałę o podwyższeniu górnej granicy składki członkowskiej do 1000 zł.

4. Na wniosek zarządu wprowadzono do statutu zmianę w definicji władz związku – walne zgromadzenie delegatów zostanie zastąpione walnym zgromadzeniem członków. Od najbliższego zebrania do udziału zapraszani będą wszyscy członkowie związku.

5. W związku z upływem kadencji WZD wybrało nową komisję rewizyjną. W skład komisji weszli:

– Grażyna Stecko

– Robert Tomaszewski

– Renata Rybińska

6. W związku z upływem kadencji zaplanowano wybory prezesa zarządu MPPOZ. Dotychczasowy prezes Wojciech Pacholicki nie wyraził zgody na kandydowanie na kolejną kadencję.

Wojciech Pacholicki pozostanie członkiem zarządu i delegatem związku do Federacji PZ.
W najbliższym czasie zarząd zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie na którym zostanie wybrany nowy prezes MPPOZ.

Biuro MPPOZ