Kierownictwo PZ interweniuje u Prezesa NFZ w sprawie przyszłorocznych umów

Kierownictwo Porozumienia Zielonogórskiego interweniuje u prezesa NFZ w sprawie przyszłorocznych umów-Domagamy się podjęcia przez Pana decyzji i przekazania jej do poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, by do czasu zakończenia rozmów prowadzonych z resortem zdrowia, zaprzestano przekazywania świadczeniodawcom POZ niewłaściwych, błędnych i niepopartych przepisami prawa informacji dotyczących zawierania umów i trwałości deklaracji wyboru – napisali do Prezesa NFZ Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski i Wiceprezes Marek Twardowski.Interwencja ta jest związana z praktykami niektórych oddziałów funduszu, wprowadzających – zdaniem PZ – w błąd świadczeniodawców POZ. Według informacji części oddziałów, niezłożenie wniosków o aneksowanie umów do l0 grudnia b.r. skutkować będzie ich zawarciem dopiero w lutym 2016 roku. Ponadto oddziały informują, że w takiej sytuacji utracą ważność deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ złożone przez pacjentów. Kierownictwo PZ pyta z kolei – na jakiej to podstawie prawnej miałoby się to opierać?Prezes i Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego poinformowali Prezesa NFZ, że rozmowy z Ministrem Zdrowia na temat warunków kontraktowania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nie są jeszcze zakończone. Ich efektem ma być osiągnięcie satysfakcjonującego dla wszystkich kompromisu.W liście podkreślono, że warunki zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ z dnia 19.11.2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowa opiece zdrowotnej zostały przez zrzeszonych w Federacji świadczeniodawców ocenione negatywnie.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz