Komunikat dotyczący zgłaszania zbiorów danych osobowych ABI do GIODO

Wobec docierających do Państwa informacji, sugerujących obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod groźbą kary finansowej, wyjaśniamy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych:

Art. 43. 1. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danyc
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
9) powszechnie dostępnych;

1a. Obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie podlega administrator danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go Generalnemu Inspektorowi do rejestracji, z zastrzeżeniem art. 46e ust. 2.

Jednoznacznie zatem zwolnione na mocy ustawy z obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych są podmioty lecznicze w zakresie administrowania zbiorami danych pacjentów i administrowania zbiorami związanymi z zatrudnieniem – nawet na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także w zakresie administrowania danymi przetwarzanymi „wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej”.

Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca zwalnia z obowiązku rejestracji jakichkolwiek danych osobowych tych administratorów, którzy powołali ABI (administratora bezpieczeństwa informacji) i zgłosili go Generalnemu Inspektorowi.

Przypominamy, że dla Państwa wygody nawiązaliśmy współpracę z firmą ABI Office, które może za Państwa przeprowadzić procedurę związaną z przygotowaniem dokumentacji podmiotu i ustanowieniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji – informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku.

biuro MPPOZ