KOMUNIKAT PRAWNY ORAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTYTUCJONALNEGO.OBOWIĄZEK SPRAWDZANIA NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW.


KOMUNIKAT

Informujemy, iż każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą,
którego pacjentami mogą być małoletni,
 ma obowiązek sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, każdy podmiot, który prowadzi działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich (t.j. osób do ukończenia 18 roku życia) lub z opieką nad nimi,

zobowiązany jest przed zatrudnieniem osoby, która może zajmować się leczeniem (wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, opieką) małoletnich do uzyskania informacji czy nowo zatrudniana osoba widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Rejestr ten wymaga uprzedniej rejestracji (założenia konta), posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, jest dostępny po adresem internetowym: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/register

Obowiązek dokonania sprawdzenia dotyczy wszystkich zatrudnionych osób, niezależnie od podstawy prawnej, w tym wolontariuszy,

Należy dokonać sprawdzeń w zakresie wszystkich osób, które rozpoczęły pracę (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia, w tym wolontariuszy) poczynając od daty wejścia w życie ustawy, t.j. od dnia 01.10.2017 r.

Osoby, które pracowały przed datą 01.10.2017 r. nie powinny być sprawdzane.

Informujemy także, iż ni dochowanie powyższego obowiązku (t.j. nie dokonywanie sprawdzeń)jest karalne i może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

w załączniku przesyłam komunikat prawny oraz instrukcję użytkownika instytucjonalnego.