Komunikat – rejestr wytwórców odpadów.

Informujemy, iż do dnia 24 lipca 2018 roku każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis jego podmiotu do

Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

Z dniem 24 stycznia 2018 r. utworzony został Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

Powyższe oznacza, iż w terminie 6 miesięcy od tej daty, t.j. do dnia 24 lipca 2018 roku każdy z wytwórców odpadów, prowadzących ewidencję odpadów, zobowiązany jest wpisać swój podmiot do tegoż rejestru.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek ten będzie więc obejmować.

Nadmieniamy, iż w zakresie części podmiotów wpis do Rejestru może zostać dokonany z urzędu przez marszałka danego województwa. Dotyczy to posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

W aktualnym stanie prawnym podmioty prowadzące działalność leczniczą jako takie nie miały obowiązku uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a w efekcie muszą samodzielnie złożyć wniosek o wpis do w/w Rejestru.

Szczegóły dotyczące wymaganych formalności i wzory odpowiednich formularzy znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich.