KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Szanowni Państwo

 

W dniu dzisiejszym zostały rozesłane decyzje o wysokości składek członkowskich obowiązujących w okresie od 01.03.2016 do 28.02.2017r

Pod komunikatem znajdą Państwo uchwały dotyczące składek i jednolite teksty wcześniejszych uchwał zmienionych przez Walne Zgromadzenie 06.03.2016r.

W decyzji o naliczeniu składek otrzymują Państwo również informację o wysokości środków z Funduszu Medialnego jakie zostały zaksięgowane na Państwa konto. O taką kwotę możecie pomniejszyć swoje składki w tym roku.

Z funduszu medialnego wykorzystaliśmy 10% budżetu na współpracę z Instytutem Monitorowania Mediów.

 

Walne Zgromadzenie  Delegatów MPPOZ Podjęło decyzję o utrzymaniu dodatkowej składki w wysokości 1 gr (dawny fundusz medialny) z przeznaczeniem na zabezpieczanie wzrostu składek do Federacji PZ.

Środki na ten cel powinny być wpłacane na konto, które dotychczas służyło funduszowi medialnemu .

 

Walne Zgromadzenie przyjęło też bardziej liberalne rozwiązania dla przychodni, które nie wsparły nas na przełomie grudnia i stycznia 2014/2015. Szczegóły znajdą Państwo w dołączonych uchwałach.

 

Numery rachunków bankowych do składki podstawowej i funduszu rezerwowego  znajdują się w decyzji o naliczeniu składek.

Pytania i wątpliwości wyjaśnimy na spotkaniach jakie zaplanowane są w pierwszej połowie kwietnia br.

Możecie Państwo również kontaktować się z biurem MPPOZ.

 

UCHWAŁA  nr.7 /z dnia 2010-01-27/

WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  14.02.2015 roku

1.Walne Zgromadzenie Delegatów Z P MPPOZ określa wysokość miesięcznej składki członkowskiej na 0,37% od wartości rachunku wystawionego przez członka Związku dla NFZ za miesiąc luty. Kopia rachunku powinna zostać przesłana do biura związku do 30.03 danego roku.

2.wysokość tak obliczonej składki obowiązuje w okresie od 01.03 do 28.02 roku następnego.

3.Biuro związku przesyła do członków informację o wysokości składki niezwłocznie po otrzymaniu kopii rachunku.

4.Dla członków MPPOZ, którzy nie przekażą w terminie rachunku do naliczenia składki ustala się ryczałtową składkę miesięczną w wysokości 1000 zł. Tak ustalona składka obowiązuje do czasu przekazania do biura Związku rachunku, o którym mowa w punkcie 1.

5.Dla członków MPPOZ mających tylko umowy na specjalistykę ustala się miesięczną składkę wysokości 10 zł od poradni +8 zł od każdego lekarza

6.uchwała wchodzi w życie z dniem 27.02.2010r.

 

U C H W A Ł A   Nr 6/2016

WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  06.03.2016 roku

W sprawie zmiany uchwały  WZD nr 9/2015 z dnia 14.02.2015r

 • 1

W uchwale nr 9/2015 § 1 otrzymuje brzmienie:

Wyraża się zgodę na utworzenie odrębnego funduszu, którego środki przeznaczone będą na pokrycie zwiększonej składki do Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

U C H W A Ł A   Nr 8/2016

WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  06.03.2016 roku

W sprawie zmiany uchwały  WZD nr 6/2015 z dnia 14.02.2015r

 • 1

W uchwale nr 6/2015 § 2 zdanie drugie  otrzymuje brzmienie:

Zapłata dodatkowej składki może nastąpić w ratach ustalonych indywidualnie z Zarządem Związku. Uzgodnienia powinny zostać przyjęte do 30 kwietnia 2016r.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr 8/2016

 

WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  06.03.2016 roku

W sprawie zmiany wysokości składek dla niektórych członków związku

 • 1

Na podstawie § 16 ust 1 pkt 13 ustala się dla podmiotów, które nie zastosowały się do zapisów uchwały nr 6/2015 miesięczną składkę członkowską w wysokości 0,5% od wartości rachunki za miesiąc luty.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2016r

 

U C H W A Ł A   Nr 9/ 2015

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone przez WZD 06.03.2016r

ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  14.02.2015 roku

Na podstawie § 16 ust.1 pkt.6 Statutu MPPOZ  uchwala się, co następuje

 • 1
 1. Wyraża się zgodę na utworzenie odrębnego funduszu, którego środki przeznaczone będą na pokrycie zwiększonej składki do Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

2.Ustala się miesięczną składkę na realizację w/w zadań w wysokości 1gr od każdego pacjenta z listy  aktywnej.

3.Zebrane środki nie mogą zostać wydane na cele inne niż określone w pkt. 1

4.Ustala się, że pierwsza składka za miesiąc marzec zostanie zapłacona do 31.03.2016r.

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. Zarząd może powierzyć organizację i obsługę funduszu innym podmiotom.

 • 3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

U C H W A Ł A   Nr 6/ 2015

Tekst uwzględniający zmiany wprowadzone przez WZD 06.03.2016r

ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW „MAZOWIECKIE POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY  ZDROWIA”

z siedzibą  w Radomiu z dnia  14.02.2015 roku

W sprawie przyjęcia stanowiska wobec podmiotów – członków Związku, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych w dniach 2 lub 5 stycznia 2015 roku.

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu MPPOZ uchwala się, co następuje:

 • 1.

Walne Zgromadzenie ustala, że członkowie Związku, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych w dniach 2 lub 5 stycznia 2015 roku na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, naruszyli Statut Związku poprzez nie uczestniczenie w realizacji celów statutowych i nie wykonanie uchwały Zarządu Związku, poprzez co działali na szkodę Związku.

 • 2.

Walne Zgromadzenie ustala, iż wskazani w § 1 członkowie Związku poniosą konsekwencje finansowe w postaci zapłaty dodatkowej składki członkowskiej w wysokości 10% własnego rachunku za miesiąc styczeń 2015 roku. Zapłata dodatkowej składki może nastąpić w ratach ustalonych indywidualnie z Zarządem Związku. Uzgodnienia powinny zostać przyjęte do 30 kwietnia 2016r.

 • 3.

Dopuszcza się możliwość zwolnienia się z obowiązku zapłaty dodatkowej składki, o której mowa w § 2, w przypadku skutecznego pozyskania przez każdego z członków Związku, określonego w § 1, co najmniej trzech nowych członków Związku, którzy złożą deklarację przystąpienia do Związku w terminie do końca maja 2015 roku.

 • 4.

Uchwała niniejsza nie dotyczy tych podmiotów, które realizowały w dniach 2 lub 5 stycznia 2015 roku świadczenia na podstawie umów, podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2014 na czas nieokreślony.

 • 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku, który powiadomi niezwłocznie podmioty wskazane w § 1 o treści uchwały, doręczając tym podmiotom jej odpis.

 • 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.