KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA ZMIAN W HARMONOGRAMACH

W związku z licznymi pytaniami przypominamy o zasadach zgłaszania zmian w harmonogramach.

 

Zgodnie z umową (§ 2 ust. 5 i 6):

 

  1. Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy oraz sprzęt i wyposażenie, z zastrzeżeniem ust. 6.
  2. 6. Obowiązek zgłoszenia zmiany w harmonogramie pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, higienistki szkolnej, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy przypadku, gdy zaistniała zmiana nie przekracza okresu 14 dni. Powyższe nie może spowodować przerwy w ciągłości realizacji umowy, ani też wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką.

 

Powyższe oznacza, iż podstawową kwestią podlegającą ocenie NFZ jest niedopuszczenie do przerwy w ciągłości realizacji umowy, ani też niedopuszczenie do ograniczenia dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką w związku z urlopami. Jeśli te warunki są spełnione, a zmiana nie przekracza 14 dni, nie ma obowiązku zmiany harmonogramu (informowania Funduszu).

 

Powyższe stanowi zasadę ogólną. W przypadku praktyk jednoosobowych zastosowanie ma również § 4 ust. 7 umowy: Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

 

1) zabezpieczenia świadczeniobiorcom zadeklarowanym odpowiednio do lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz dostępności do świadczeń poprzez zagwarantowanie zastępstwa na okres nieobecności u innego Świadczeniodawcy;

 

2) odpowiednio wczesnego powiadomienia świadczeniobiorców o zmianach wynikających z modyfikacji wprowadzonej w związku z pkt 1 przez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu udzielania świadczeń;

 

3) poinformowania o zaistniałej sytuacji właściwy Oddział Funduszu.

 Przekazanie tej informacji nie oznacza jednak konieczności uzyskania zgody NFZ o ile zmiana nie przekracza 14 dni.

 

 

WAŻNE – JEŻELI NA ZASTĘPSTWO ZATRUDNIAMY LEKARZA, KTÓRY DOTYCHCZAS NIE BYŁ WYKAZYWANY DO NFZ W NASZEJ UMOWIE NALEŻY GO WPISAĆ DO HARMONOGRAMU NIEZALEŻNIE OD CZASU NA JAKI NAS ZASTĘPUJE