Komunikat – zaświadczenia o niepełnosprawności

KOMUNIKAT

dotyczący odpłatności za zaświadczenia lekarskie dla pacjentów  ubiegających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+)

Federacja Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż w dniu 22 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprost ustaliła, iż zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane w celu ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego 500+ są nieodpłatne dla pacjentów.

Kwestia odpłatności za w/w zaświadczenia była przedmiotem rozmów prowadzonych w trakcie negocjacji z NFZ/MZ w grudniu 2019 roku. Obecnie trwają ustalenia dotyczące sposobu wypłacania i wysokości wynagrodzenia za wydawanie takich zaświadczeń.

Informujemy jednak, iż w obecnym stanie prawnym (do czasu wejścia w życie ustaleń o odpłatności) nie jest dopuszczalne pobieranie od pacjentów opłat za wydanie takich zaświadczeń, jednocześnie przypominamy, że zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane do celów rentowych są płatne (według cennika podmiotu).

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie