Komunikat – zmiany ustawy o działalności leczniczej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ostatnich dniach weszły w życie zmiany ustawy o działalności leczniczej. Wedle tych zmian m.in:1. Dotychczas funkcjonujące pojęcie “przedsiębiorstwa” podmiotu leczniczego zastąpione zostało pojęciem “zakładu leczniczego”

2. Zlikwidowano obowiązek cokwartalnego informowania Państwowej Inspekcji Pracy i samorządów zawodów medycznych o liczbie osób
wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych

3. Zlikwidowano obowiązku corocznego przedkładania organowi rejestrowemu umowy ubezpieczenia OC

   ( Zakład leczniczy w dalszym ciągu jest zobowiązany do  posiadania aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.) 

4. Zlikwidowano obowiązku uzyskiwania decyzji Sanepidu potwierdzającej spełnienie przez nowy podmiot warunków ogólnoprzestrzennych,
sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego (wystarczające będzie oświadczenie podmiotu)

5. a) Indywidualne praktyki lekarskie oraz pielęgniarskie wyłącznie w zakładzie leczniczym i

   b) indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz pielęgniarskie wyłącznie w zakładzie leczniczym
– nie muszą już ustanawiać regulaminu organizacyjnego