KONTROLE REFUNDACJA 75+

Szanowni Państwo

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi kontrolę bezpłatnych recept wystawianych pacjentom z grupy 75+

Z analizy otrzymanych protokołów wynika, że lekarze nie przestrzegają zasad wypisywania leków refundowanych.

W odniesieniu do tej grupy pacjentów skutkuje to koniecznością zwrotu 100% wartości leku.

W związku z tym prosimy o uczulenie pracujących u Państwa lekarzy by przestrzegali zasad refundacji.

Szczególnie często kwestionowane są recepty na następujące grupy leków:

1. Spiriva w odpłatności ryczałtowej

2. Insuliny – Lantus

3. Heparyny drobnocząsteczkowe

4. Doustne leki przeciwzakrzepowe

5. Leki stosowane w chorobie Alzheimera

Proszę zwrócić uwagę na odmienne wskazania refundacyjne dla Xarelto w dawce 10 mg i dawkach 15 i 20 mg

Ważne – jeżeli leki powtarzane są na podstawie informacji od lekarza specjalisty to z informacji muszą wynikać pełne wskazania refundacyjne – czyli rozpoznanie zgodne z CHPL.

W przypadku Spirivy w informacji od specjalisty musi być zaznaczone, że jest to ciężka postać POCHP z FEV <50% i ujemną próbą rozkurczową

Biuro MPPOZ