Kwalifikacja dzieci do szkół/oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego od 26.01.2017 r.

Szanowni państwo,

Zgodnie z obowiązującym od 26 stycznia 2017 r. art. 137 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wobec powyższego przy kwalifikacji dziecka do szkolenia sportowego odbywającego się w publicznej szkole podstawowej wystarczająca powinna być ocena lekarska dokonana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej podczas badania bilansowego, w którym następuje kwalifikacja ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) i sportu szkolnego. Lekarz POZ powinien więc wydać odrębne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka na potrzeby kontynuacji nauki w sportowej szkole podstawowej. Przykładowy wzór treści zaświadczenia lekarskiego przekazujemy Państwu w załączeniu.

Jednocześnie przypominamy, że uprawianie sportu poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (np. dodatkowe treningi po lekcjach, zawody pozaszkolne) wymaga kwalifikacji od lekarza medycyny sportowej, zgodnie z nadal obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500).

Z poważaniem

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Zaświadczenie lekarskie wzór