Najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych.

Szanowni Państwo,
W dniu 16.08.2017 r. wchodzi w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa ta przewiduje, iż:

– wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne nie może być niższe niż określone w ustawie,

– jej postanowienia dotyczą jedynie pracowników – osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie wiąże stron w zakresie umów cywilnoprawnych,

jej postanowienia dotyczą pracowników medycznych, które to pojęcie definiowane jest w sposób następujący:
“osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;”

– najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych grup pracowników medycznych jest określone jako jako iloczyn współczynnika określonego w załączniku do ustawy i kwoty “przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski” (przy czym do końca 2019 roku będzie to iloczyn określonego współczynnika i kwoty 3 900 zł brutto)

– pracownicy, którzy nie mają zapewnionego najniższego wynagrodzenia przypisanego dla ich grup zawodowych będą mieli stopniowo podwyższane wynagrodzenie zasadnicze do osiągnięcia minimum ustawowego nie później niż z dniem 01.01.2022 r.

– w załączeniu przesyłamy tekst ustawy i opracowanie opisujące sposób procedowania w zakresie podwyżek, które należy zrealizować, jeśli wynagrodzenia zasadnicze Państwa pracowników nie spełniają minimum określonego ustawą,

– w załączeniu przesyłamy także załącznik do ustawy z przeliczonymi wartościami poszczególnych minimalnych wynagrodzeń zasadniczych na złotówki; wyliczenie to będzie aktualne do końca 2019 roku, po tej dacie koniecznym będzie ponowne przeliczenie przy uwzględnieniu aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Ryszard Bigosiński

Prawnik Federacji Porozumienie Zielonogórskie

tekst ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

załącznik do ustawy z przeliczeniem

Opracowanie