Opinia Prawna dot. podwyżek dla pielegniarek

Zielona Góra, dnia 04.08.2017 r.

 

 

OPINIA

 

sporządzona dla POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadziło w życie podwyżki dla pielęgniarek wykonujących swój zawód u świadczeniodawców opieki zdrowotnej, mających zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń w danych zakresach.

Stosowne podwyżki mają obowiązywać również i w obecnym roku, a kolejny wzrost wynagrodzeń przewidziany jest od września obecnego roku.

W/w akty prawne nakładają na poszczególnych świadczeniodawców obowiązek realizacji określonej procedury koniecznej do wypłaty środków przeznaczonych na podwyżki, zobowiązując jednocześnie świadczeniodawców do uwzględnienia w tej procedurze izb pielęgniarek i położnych, zgodnie z zapisami par. 2 ust. 4 wskazanego na wstępie rozporządzenia z dnia 14.10.2015 r.:

  1. Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje propozycję podziału środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w sposób określony w ust. 2:

 

1)     związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym u świadczeniodawcy albo

2)     upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1

  • w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.

 

W chwili obecnej, świadczeniodawcy realizując w/w obowiązek zwracają się do poszczególnych izb pielęgniarek i położnych z wnioskiem o uzyskanie pozytywnej opinii co do ustalonych w swoich podmiotach propozycji podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla zatrudnionych pielęgniarek i położnych.

Z wielu miejsc w kraju  napływają jednak sygnały, z których wynika, że duża część izb pielęgniarek i położnych odmawia przyjęcia składanych wniosków, domagając się ich składania na formularzu przygotowanym przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, a także podania imion i nazwisk pielęgniarek, których dotyczą podwyżki.

            Wobec powyższego, należy wskazać, iż:

 

  • żaden akt prawny, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia przywołane na wstępie nie nadają żadnemu organowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych uprawnienia do wiążącego dla świadczeniodawców ustanawiania wzorów wniosków, o których mowa powyżej,
  • żaden akt prawny, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia przywołane na wstępie nie zobowiązują świadczeniodawców do przekazywania w planie podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych nazwisk i imion pielęgniarek (położnych), których podwyżka ma dotyczyć.

            Żądania izb pielęgniarek i położnych opisane powyżej nie znajdują uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym i świadczeniodawcy nie maja obowiązku żądań tych uwzględniać. Należy także podkreślić, iż ewentualny brak odpowiedzi na złożony przez świadczeniodawców wniosek lub negatywna opinia (co do projektu podziału środków przeznaczonych na podwyżki) wydana przez daną izbę pielęgniarek i położnych, zgodnie z postanowieniami aktów prawnych przywołanych na wstępie nie skutkują jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla świadczeniodawców, zobowiązując ich jedynie do dokonania podziału samodzielnie, wskazując również, iż podział ten winien być wówczas dokonany w sposób równy (par. 2 ust. 6 rozporządzenia z dnia 14.10.2015 r.):

 

  1. W przypadku niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opinii w terminie określonym w ust. 4, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału tych środków w równej miesięcznej wysokości w sposób określony w ust. 2, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, i niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 

 

 

Prawnik Federacji PZ