OPINIA PRAWNA, DOT. ZASAD PRZYZNAWANIA PODWYŻEK WYNAGRODZENIA PIELĘGNIARKOM POZ

 

Zasady przyznawania środków na podwyżki wynagrodzenia pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej określa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 poz. 1628).

Rozporządzenie to rozróżnia dwie grupy uprawnionych: zgodnie z zmienioną treścią § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) Prezes Funduszu określi współczynniki korygujące, o których mowa w ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna …

Z przepisu tego wynika, iż umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna rozliczane są na zasadach odrębnych, inaczej niż W szpitalach i poradniach specjalistycznych, gdzie kwota podwyżki przeliczana jest na etat pielęgniarski. Zasady dla POZ określa § 3 i § 4 rozporządzenia z 14 października 2015 roku. Zgodnie z nimi, w poradniach POZ wysokość środków podwyżkowych nie jest uzależniona od ilości etatów, tylko od ilości pacjentów na liście. Każdorazowo z szablonem rachunku za dany miesiąc przychodnia otrzymuje z NFZ informację zatytułowaną „Lista wartości wzrostu finansowania świadczeń”, gdzie podana jest kwota środków przeznaczonych na podwyżkę dla pielęgniarek. Jest to całkowita kwota wynikająca z zapisów OWU, musi być w 100% przeznaczona na podwyżkę – zgodnie z § 3 oraz § 4 ust. 6-8 wskazanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.

Powyższa zasada ustalania środków na podwyżki wynika zapisu § 4 ust 6 rozporządzenia: W latach 2016-2019 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, do uwzględnienia w wysokości kapitacyjnej stawki rocznej od dnia 1 września każdego roku postanowień dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne …

Taka metoda oznacza, że wysokość środków na wzrost płac może być różna u różnych świadczeniodawców, w zależności od ilości zatrudnionych pielęgniarek i ilości pacjentów.

Podwyżki ustalone w powyższy sposób wyczerpują roszczenia pracownicze. Zgodnie z cytowanymi przepisami, środki przekazywane przez NFZ są jedynym źródłem wzrostu płac – taki był cel regulacji, aby to skarb państwa zapewnił środki na podwyżki.

  1. pr. Piotr Gawroński