Pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Federacja “Porozumienie Zielonogórskie” skierowała pismo o następującej treści do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

“Szanowny Panie Prezesie

Porozumienie Zielonogórskie zwraca się do Pana z uprzejma prośba o przedstawienie rozliczenia finansowego za rok 2015 w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej. Zarząd FPZ jest zainteresowany efektywnością wykorzystania środków
zaplanowanych na podstawowa opiekę zdrowotna w ubiegłorocznym planie finansowym NFZ.

Panie Prezesie,

Świadczeniodawcy POZ w Polsce zawarli z płatnikiem aneksy do umów na okres do
30 czerwca 2016. Chcielibyśmy odwrócić coroczne powtarzająca się sytuacje i nie
przedstawiać Panu, czego oczekują lekarze od l lipca 2016 L, ale dowiedzieć się, jakie
propozycje w tym względzie zachęcające do dalszej pracy lekarzy po l lipca 2016 r., można
nam Fundusz zaproponować. W naszej opinii ankieta przeprowadzona przez NFZ w
listopadzie 2015 L, potwierdza, ze podstawowa opieka zdrowotna jest najlepiej ocenianym
przez pacjentów segmentem ochrony zdrowia będącym jej nienaruszalna podstawa.
Jednocześnie z uwaga przeczytaliśmy opracowanie przygotowane przez urzędników Centrali
NFZ o zasobach kadrowych lekarzy w Polsce. Jasno przebija z tych informacji fakt, ze
lekarzy jest bardzo mało w stosunku do potrzeb w Polsce i daleko nam do średniej
europejskiej. Jesteśmy coraz starsi i coraz bardziej przepracowani (z roku na rok wzrasta ilość
udzielanych porad i wykonanych badan diagnostycznych, co tez w ankiecie docenili
pacjenci).

Reasumując – spodziewamy się, ze Pan Prezes poczyni starania, aby
świadczeniodawcom POZ zaproponować od 1 lipca 2016 r. lepsze warunki pracy i płacy.
Jesteśmy otwarci na rozmowy. Czekamy na propozycje.”

źródło: http://www.federacjapz.pl/