CO NOWEGO W PRAWIE 

 1. ZMIANY W USTAWIE O PRAWACH PACJENTA  Nowe!
 2. PZ pielęgniarki podwyżka
 3. Udostęnenie informacji publiczn
 4. Wykreślenie pacjenta
 5. Nr umowy na rachunku do NFZ
 6. Wymogi – strona internetowa przychodni

ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

 1. ROZPORZĄDZENIA I USTAWY
  1. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  2. Rozporządzenie – Świadczenia gwarantowane POZ
  3. Rozporządzenie – Świadczenia gwarantowane AOS
  4. Rozporządzenie – Świadczenia gwarantowane Psychiatria
  5. Rozporządzenie –  MZ ws. wzorów oświadczeń o ubezpieczeniu
  6. Rozporządzenie – Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania
  7. Rozporządzenie Tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież
  8. Rozporządzenie – Wpis do rejestru podmiotów
  9. Rozporządzenie Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
  10. Rozporządzenie –  Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania
  11. Ustawa – Działalność lecznicza
  12. Ustawa – O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
  13. Ustawa – O systemach informacji w ochronie zdrowotnej
  14. Ustawa  – Świadczenia-opieki-zdrowotnej
  15. Ustawa –  Zawody lekarza i lekarza dentysty
  16. Ustawa –  Zawody pielęgniarki i położnej
 2. DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
  1. Działalność lecznicza
  2. Rozporządzenie – Wpis do rejestru podmiotów
 3. PRAWA PACJENTA I DOKUMENTACJA MEDYCZNA
  1. Oświadczenie o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji i informacji o stanie zdrowia
  2. Ustawa – O prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
  3. Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania
  4. Oświadczenie o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji
  5. Udostępnianie dokumentacji medycznej – obowiązki i uprawnienia podmiotów leczniczych
 4. SZCZEPIENIA
  1. Rozporządzenie – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie
  2. Rozporządzenie – Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób
  3. Rozporządzenie -obowiązkowe-szczepienia-ochronne
  4. Rozporządzenie – Metody zapobiegania zakażeniom meningokokowym
  5. Rozporządzenie – Sposób przekazywania szczepionek świadczeniodawcom
  6. Ustawa – Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  7. Rozrządzenie – Niepożądane odczyny poszczepienne oraz kryteria ich rozpoznawania
  8. Wzór – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym
  9. Wzór – książeczka szczepień
  10. Wzór – karta uodpornienia
  11. Wzór – zgłoszenie NOP po BCG
  12. Wzór – zgłoszenie NOP nie BCG
 5. WARUNKI SANITARNE I LOKALOWE
  1. Szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 6. ZGONY
  1. Rozporządzenie – Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny
  2. Rozporządzenie – MZ o wzorze karty zgonu

Jeżeli nie znalazłeś interesujących Cię zagadnień prawnych, albo masz inne uwagi co do treści w zakładce „PRAWO” prosimy o kontakt z naszym biurem.

Zarząd MPPOZ