PZ deklaruje pomoc przy tworzeniu przepisów o koronerach

Porozumienie Zielonogórskie deklaruje pomoc przy tworzeniu przepisów o koronerach
Federacja Porozumienie Zielonogórskie zwróciła się do ministra zdrowia z wnioskiem o zaproszenie jej przedstawicieli do prac w zespole, który ma opracować projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.Zespół taki został powołany zarządzeniem ministra zdrowia w październiku b.r. , co świadczeniodawcy zrzeszeni w Federacji Porozumienie Zielonogórskie przyjęli z wielkim zadowoleniem. Problem związany z wystawieniem karty zgonu, ustaleniem właściwej osoby zobowiązanej do podejmowania tych czynności, obowiązki spoczywające w tym zakresie na lekarzach oraz na starostwie powiatowym – wszystkie te kwestie były przedmiotem licznych wystąpień i apeli Federacji. Federacja wielokrotnie podkreślała, że obowiązujące przepisy na ten temat są przestarzałe, nie przystają do rzeczywistości, a w wielu sytuacjach są niewykonalne. Rodzi to szereg niejasności i bywa kłopotliwe przede wszystkim dla bliskich osób zmarłych, którzy często nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić o stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu. Federacja nie zgadza się także z interpretacją przepisów, według której w każdej niejasnej okoliczności to lekarza POZ usiłuje się obciążyć tym obowiązkiem.O zmianę przepisów, określonych przed ponad półwieczem, Federacja apeluje od wielu lat. Był to także jeden z punktów porozumienia, zawartego na początku tego roku z ministrem zdrowia. Mimo takiego zapisu oraz licznych zapowiedzi poprzedniej ekipy rządzącej, regulacje te nie zostały zmienione. Nie wiadomo także, jak przebiegają prace zespołu powołanego do ich tworzenia.Deklarując swoją pomoc w ustaleniu właściwych rozwiązań prawnych w zapisach nowej ustawy, Federacja powołuje się na swoje wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w te kwestie.

Source:: Informacje Krajowe PZ

Dodaj komentarz