Sejm przyjął ustawę o dekomercjalizacji szpitali

Posłowie przegłosowali projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która uniemożliwia dalszą komercjalizację szpitali.

To jest ustawa, która ma coś zmienić; coś, co w ostatnich kilku latach działało źle. Powszechność dostępu to jedna z najbardziej istotnych cech współczesnego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszy jest interes i prawo obywateli, a w tym przypadku przede wszystkim pacjentów. To oni są celem tej nowelizacji i ich prawo do dostępu do bezpiecznej i przyzwoitej opieki zdrowotnej  – mówił z ławy sejmowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja

  • Wyłącza możliwość przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto.
  • Ogranicza możliwość zbywania podmiotom prywatnym udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot publiczny będzie mógł zbyć część udziałów lub akcji – pod warunkiem, że zachowa pakiet większościowy, czyli kontrolę nad placówką.
  • Rezygnuje z wypłaty dywidend ze spółek państwowych. Zyski mają być przeznaczone na działalność SPZOZ (w tym na inwestycje i podwyżki płac).
  • Zwalnia szpitale z obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
  • Umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie dodatkowych świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ, dla którego są podmiotami tworzącymi, bądź w spółce, w której są jedynymi albo większościowymi udziałowcami, albo akcjonariuszami. W przypadku braku takiego podmiotu leczniczego albo gdy z różnych powodów umowa z takim podmiotem nie mogłaby być zawarta, jednostki samorządu będą mogły finansować świadczenia zdrowotne w „zewnętrznych” podmiotach wykonujących działalność leczniczą – wybranych w wyniku konkursu ofert.
  • Umożliwia podmiotowi tworzącemu przekazanie swojego SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. samorządowi lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu będą mogły przekazać szpital marszałkowi województwa).
  • Zwiększa nadzór podmiotu tworzącego nad SPZOZ. Kierownik podmiotu leczniczego będzie miał obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.

Ustawa niebawem zostanie przekazana do Senatu RP.

czytaj więcej na: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-ustawe-o-dekomercjalizacji-szpitali/

sejm-bud_i_02mcm_3do2.view_-707x495

źródło: http://www.mz.gov.pl/