Sprawozdawczość do nfz

Lp. Rodzaj sprawozdania Rozszerzenie pliku Termin przesyłania
1. Komunikat deklaracji POZ / listy aktywne POZ .PDX Do 7 dnia za dany miesiąc
2. Komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych/raport statystyczny .SWX do 10. dnia po upływie każdego miesiąca
3. Kolejki oczekujących – Pierwszy wolny termin .KLX Ostatni dzień tygodnia po zakończeniu pracy lub następny dzień roboczy następujący po nim
4. Kolejki  oczekujących – Komunikat danych o listach oczekujących .KLX do 10. dnia po upływie każdego miesiąca
5. Komunikat danych zbiorczych o świadczeniach udzielanych w ramach POZ / raporty zbiorcze .PZX 1. Ze świadczeń udzielanych przez pielęgniarki/położne/transport sanitarny – do 10. dnia po upływie każdego miesiąca

2. Z badań diagnostycznych – do 20 lipca za I półrocze, do 20 stycznia za II półrocze

6. Załącznik nr 6 do umowy POZ – oświadczenie o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń Wersja papierowa lub skan Z każdą fakturą za deklaracje
7. Załącznik nr 4 do umowy POZ – informacja o liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza poz/pielęgniarki poz Wersja papierowa do dnia 7. stycznia i dnia 7. lipca
8. Załącznik nr 5 do umowy POZ – informacja o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę świadczeniami pielęgniarki szkolnej Wersja papierowa do dnia 7. marca i dnia 7. października

 

 

Sprawozdawczość do MZ_logo

Lp. Symbol formularza Rodzaj sprawozdania Termin przesłania do MZ (za pośrednictwem SSRMZ) Kogo obowiązuje
1. MZ-06 Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach do 30.09.2016 r. za rok szkolny 2015/2016  Podmioty udzielające świadczeń pielęgniarki medycyny szkolnej
2. MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Do 30.03.2016 r. za rok 2015 Podmioty udzielające świadczeń AOS i POZ
3. MZ-13 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Do 15.02.2016 r. za rok 2015 Podmioty posiadające poradnie chorób płuc i gruźlicy
4. MZ-14 Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Do 29.02.2016 r. za rok 2015 Podmioty posiadające poradnie dermatologiczne, skórne, wenerologiczne
5. MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Do 29.02.2016 r. za rok 2015 Podmioty udzielające świadczeń osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom uzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
6. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego Do 15.02.2016 r. za rok 2015 Podmioty udzielające świadczeń w ramach zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego
7. MZ-24 Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Do 15.02.2016 r. za rok 2015 Podmioty posiadające oddział/poradnię ginekologiczno-położniczą
8. MZ-29 Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego Do 31.01.2016 za rok 20415 Szpitale ogólne
9. MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Do 31.01.2016 za rok 2015 Podmioty udzielające świadczeń opieki długoterminowej
10. MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do 15.02.2016 za rok 2015 Podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
11. MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 29.02.2016 za rok wszyscy
12. MZ-89 Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 28.02.2016 za rok 2015 wszyscy

 

Sprawozdawczość do 002264

Lp. Symbol formularza Nazwa formularza Sposób przekazywania Termin przekazania
1. Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Portal sprawozdawczy GUS raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale
2. Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Portal sprawozdawczy GUS raz w roku do 18 stycznia za poprzedni rok
3. Z-06a Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Portal sprawozdawczy GUS Sprawozdają ci, którzy zobowiązani byli sprawozdawać kwartalnie z-03

– raz w roku do 18 stycznia za poprzedni rok

4. Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy Portal sprawozdawczy GUS raz w roku do 15 stycznia za poprzedni rok
5. ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Portal sprawozdawczy GUS raz w roku do 28 stycznia za poprzedni rok
6. SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa Portal sprawozdawczy GUS raz w roku do 2 maja
7. Z-KW Statystyczna karta wypadku Portal sprawozdawczy GUS Sprawozdanie incydentalne- wypełniane w przypadku wypadku w pracy

– po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: – część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, – część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy

 

 

Pozostała sprawozdawczość

Lp. Nazwa formularza Sposób przekazywania Termin przekazania
1. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat Wersja papierowa Do 31 marca za poprzedni rok
2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wersja papierowa Do 15 marca za poprzedni rok