Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Związku Pracodawców

Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
obowiązuje od dnia 18.05.2019

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Członków (WZC) obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Obradami WZC kieruje przewodniczący przy pomocy Prezydium.

3. Decyzje WZC zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu. Obrady są ważne jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa spośród głosów uprawnionych do głosowania, co stwierdza się na podstawie listy obecności i sprawdzenia pełnomocnictw. Jeśli liczba głosów jest mniejsza, niż określona wyżej, Prezes Zarządu ogłasza półgodzinną przerwę. Po przerwie Walne podejmuje obrady, które są ważne bez względu na liczbę głosów obecnych na Walnym po przerwie, przy czym liczba ta staje się liczbą głosów uprawnionych do głosowania.

Następnie zebrani Członkowie:

– dokonują wyboru przewodniczącego zgromadzenia spośród obecnych Członków – w głosowaniu jawnym

– zatwierdzają w głosowaniu jawnym osobę wskazaną przez przewodniczącego jako protokolanta

–  zatwierdzają program obrad, przygotowany przez Prezesa Zarządu.

2. Wybrany przewodniczący zarządza przeprowadzenie wyboru pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia – Zastępcy Przewodniczącego WZC i Sekretarza WZC.

3. Po wybraniu Prezydium WZC  Delegaci wybierają:

– Komisję Skrutacyjną składającą się z trzech członków

– Komisję Wyborczą składającą  się z trzech członków.

– Komisja Uchwał i Wniosków składa składającą się z trzech członków.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – Członkowie Związku,

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

2. Członek potwierdza swoją obecność na WZC podpisując listę obecności.

3. Członek może udzielić pełnomocnictwa do udziału w obradach innej osobie.

4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu. Listę osób zabierających głos prowadzi sekretarz WZC.

5 Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu zatwierdzonego programu obrad.

§ 4.

Z obrad sporządza się protokół, który podpisują Członkowie Prezydium WZC i Protokolant.

Sprawy wyborcze

§ 5.

Członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 6.

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 7.

1. Kandydatów do władz Związku mają prawo zgłaszać uczestnicy WZC, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydata do władz Związku następuje bezpośrednio na WZC.

§ 8.

1. Ustala  się następujący sposób głosowania na:

a. Prezesa  Zarządu  Związku- na karcie wyborczej oznaczonej pieczęcią Związku poprzez skreślenie kandydatów na których nie oddaje się głosu.

b. Członków Zarządu – na karcie wyborczej oznaczonej pieczęcią Związku poprzez skreślenie kandydatów na których nie oddaje się głosu.

c. Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej oznaczonej pieczęcią Związku poprzez skreślenie kandydatów na których nie oddaje się głosu.

2. W głosowaniu mogą brać udział tylko Członkowie lub pełnomocnicy członków obecni na WZC.

3. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona w ust. 1, a także, jeżeli na karcie wyborczej pozostanie nie skreślonych nazwisk kandydatów więcej niż maksymalna liczba osób wchodzących w skład organu, którego dotyczy wybór.

Sposób obradowania

§ 9.

1. Obrady są prowadzone ściśle wg przyjętego porządku obrad

2. Głosu udziela prowadzący wg kolejności zgłoszeń. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad WZC lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

3. W czasie głosowań nie wolno zgłaszać żadnych wniosków.

4. Prowadzący obrady odbiera głos członkowi (po uprzednim zwróceniu mu uwagi) gdy wystąpienie nie dotyczy omawianego punktu obrad, przekracza określoną normę czasową, narusza normy obyczajowe.

5. Czas jednej wypowiedzi w ramach dyskusji nie może przekraczać 3 minut. Przedłużenie czasu wymaga zgody członków.

6. Członkowi przysługuje prawo do repliki nie przekraczającej 2 minut.

7. Członkowie mogą uchwalić zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem listy dyskutantów. Osoby nie dopuszczone do głosu mogą złożyć swą wypowiedź do protokołu lub we właściwej komisji.

8. Wnioski formalne mogą być zgłaszane na piśmie lub ustnie. Zgłaszający podaje treść wniosku. Jest on rozpatrywany zgodnie z następującą procedurą: głos „za”(prócz wnioskodawcy), głos „przeciw”, ewentualnie głos modyfikujący i wniosek poddaje się pod głosowanie.

9. Do wniosków formalnych wlicza się

1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,

2) przejście do porządku dziennego,

3) głosowanie bez dyskusji,

4) zmianę porządku dziennego,

5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,

6) stwierdzenie kworum,

7) przeliczenie głosów

Organy Walnego Zgromadzenia Członków i ich kompetencje

§ 10.

Organami Walnego Zgromadzenia Delegatów są:

1) Prezydium,

2) Komisja Skrutacyjna,

3) Komisja Wyborcza,

4) Komisja Uchwał i Wniosków

§ 11.

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przebiegiem i pracami WZC, a w szczególności:

1) realizuje przyjęty porządek WZC, 

2) udziela i odbiera głos,

3) zarządza przerwę w obradach.

§ 12.

Do obowiązków Komisji Mandatowo – Wyborczej należy:

 • wybór przewodniczącego Komisji
 • ustalenie prawomocności obrad w oparciu o listę obecności
 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do władz oraz sporządzenie w porządku alfabetycznym listy kandydatów
 • przedstawienie delegatom zasad głosowania
 • wydawanie delegatom kart do poszczególnych głosowań tajnych

§ 13.

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

 • wybór przewodniczącego Komisji
 • liczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do odpowiednich władz związku
 • ogłoszenie wyników głosowania

Członek komisji skrutacyjnej nie może brać udziału w liczeniu głosów w danym głosowaniu jeśli kandydował do władz związku (na czas głosowania powinien zostać zastąpiony przez inną osobę wybraną przezWZC.)

§ 14.

 Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

 • wybór przewodniczącego Komisji,
 • opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem WZC,
 • rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich  przewodniczącemu Zebrania.

§ 15.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.