Szczegółowe uprawnienia dotyczące inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz osób represjonowanych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że – w oparciu o art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystaniapoza kolejnością  ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie poza kolejnością oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza  kolejnością przyjęć wynikającą z  prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Pisemna, czytelna informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w widocznych miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

źródło: http://www.nfz.gov.pl/