Ustawa o e-zdrowiu

Koleżanki i Koledzy.

Została uchwalona ustawa o e-zdrowiu http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1590/1

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone tą ustawą (na zielono zmiany przez nas postulowane):

 1. Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania w jego imieniu e-recept i e-skierowań innej osobie wykonującej zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Taki asystent może być dopuszczony do przetwarzania danych osobowych, może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i zobowiązany jest do zachowania poufności.

 

 1. Upoważnienie dla asystenta wydaje się na maksimum 1 rok i można go potem przedłużyć na następny rok itd. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą. Cofnięcie upoważnienia do wystawiania e-recept lub e-skierowań przez podmiot wykonujący działalność leczniczą następuje po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.

 

 1. Lekarz ponosi odpowiedzialność merytoryczną za treść recepty czy skierowania, ale już za zapewnienie zgodności danych zamieszczonych na tych receptach i skierowaniach z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej odpowiedzialność ponosi asystent.

 

 1. Asystenta upoważnia się w specjalnym portalu zwanym Rejestrem Asystentów Medycznych (ten sam, w którym rejestruje się asystentów do eZLA).

 

 1. Określanie odpłatności leków na e-recepcie może nastąpić przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego przygotowanego przez CSIOZ. Lekarz i świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki błędnego działania narzędzia informatycznego polegającego na nieprawidłowym określeniu odpłatności w związku z rozbieżnością danych zawartych w narzędziu a przepisami prawa, w szczególności z wykazami leków refundowanych.

 

 1. W przypadku leków objętych refundacją w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, dla których istnieją refundowane odpowiedniki, lekarz (a także pielęgniarka), wystawiając receptę, może przyjąć jako zakres zarejestrowanych wskazań wskazania określone dla wszystkich odpowiedników refundowanych w ramach tej kategorii dostępności refundacyjnej.

 

 1. Certyfikat ZUS będzie wydawany wszystkim pracownikom medycznym oraz asystentom.

 

 1. Wprowadzono szczegółowe regulacje dotyczące recept transgranicznych i możliwości generowania ich jako e-recept. Opisano wyjątki, że jak państwo realizacji nie realizuje recept transgranicznych w postaci elektronicznej (informacja będzie publikowana w BIP-ie) lub recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej to wtedy się nie wystawia recepty elektronicznej.

 

 1. Umożliwiono wystawianie e-recept również w przypadku recept pro auctore i pro familiae.

 

 1. Rozszerzono zakres osób, którym można wystawić receptę pro familiae do: małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

 

 1. E-recepty będą wydawane z apteki na podstawie: klucza dostępu, kodu dostępu wraz z numerem PESEL lub jeśli pacjent potwierdzi obecność przy użyciu e-dowodu albo przedstawi dane niezbędne do identyfikacji pacjenta, dla którego wystawiono receptę transgraniczną, wskazane przez państwo realizacji i zamieszczane w BIP.

 

 1. W przypadku awarii systemu P1 leki są wydawane na podstawie informacji o wystawionej recepcie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu oświadczenia, że nie dokonano realizacji recepty, której dotyczy ta informacja.

 

 1. Uchwalono, że na recepcie nie musi być numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z wystawiającym receptę – wystarczy e-mail lub telefon do palcówki medycznej.

 

 1. Na e-recepcie lekarz będzie mógł przepisać leki na 1 rok a na papierowej na 120 dni. W przypadku papierowej recepty może też wystawić do 12 recept na łącznie 360 dni stosowania.

 

 1. Pielęgniarki i położne e-recepty będą mogły wystawić maksymalnie na ilość niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

 

 1. Recepta papierowa będzie mogła być realizowana tak jak dotąd, a e-recepta do 365 dni od wystawienia, oprócz antybiotyków (7 dni) oraz środków odurzających, substancji psychotropowych, preparatów zawierających te środki lub substancje oraz prekursorów kategorii 1, na które recepty można realizować do 30 dni od wystawienia.

 

 1. W przypadku realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

 

 1. Z e-recepty rocznej pacjent jednorazowo może otrzymać maksymalnie leki na 180 dni na podstawie określonego na recepcie dawkowania. Jeśli wielkość opakowania uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

 

 1. Od 1 lipca 2020 nie będzie potrzeby zamieszczania na recepcie kodu OW NFZ.

 

 1. Informacja o wystawionej recepcie może zawierać fotokody, w tym kody QR, oraz komunikaty nadawane przez system teleinformatyczny, zawarta też będzie w IKP.

 

 1. Zmiany w prowadzeniu harmonogramów przyjęć i list oczekujących – doprecyzowano postępowania i zlikwidowano graniczną godzinę 10 na wysyłanie pierwszego wolnego terminu.

 

 1. Zwolnienie z konieczności stosowania rachunku kosztów przez świadczeniodawców: udzielających świadczeń wyłącznie POZ oraz tych którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych a także podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

 

 1. Recepty na S wystawiać będzie mógł lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę pro auctore lub pro familiae.

 

 1. Od 1 lipca 2020 recepty dla seniorów będą mogli wystawiać również lekarze i pielęgniarki w AOS i szpitalu w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

 

 1. Nowym obowiązkiem będzie przed wystawieniem recepty na S dokonanie weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego świadczeniobiorcy.

 

 1. Tam, gdzie stosowana była dotąd pieczęć – zastępuje się odpowiednimi danymi, które można nanieść zamiast pieczątką – nadrukiem.

 

 1. Dodano możliwość sprawdzenia tożsamości przy sprawdzaniu w eWUŚ również przez e-dowód czy aplikację mObywatel.

 

 1. Dopuszczono dostęp do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży bez skierowania.

 

 1. Powiązano w bazie PESEL dzieci z rodzicami.

 

 1. Będzie wymiana danych pomiędzy NFZ a ZUS – zwolnienia, rehabilitacja, świadczenia itp.

 

 1. Do zadań NFZ dodano promowanie Internetowego Konta Pacjenta.

 

 1. Fundusz może otrzymywać dotację celową z budżetu państwa na finansowanie części kosztów realizacji zadania: finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie.

 

 1. Fundusz będzie miał prawo przekazywania pacjentom i świadczeniodawcom informacji z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu życia, uzyskane w ramach przetwarzania danych.

 

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia może nadać uprawnienia do potwierdzania profilu zaufanego w swoim imieniu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizującym zadania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, oraz osobie zatrudnionej u tego świadczeniodawcy pod warunkiem, że co najmniej imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby zostały przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartej umowy.

 

 1. Potwierdzić profil zaufany można wyłącznie pacjentowi, który jest zadeklarowany u tego świadczeniodawcy, w ramach którego działa osoba potwierdzająca profil zaufany.

 

 1. Wprowadzono rozwiązania porządkujące styk: ratownictwo medyczne – SOR – oddziały szpitalne.

 

 1. Rozszerzono zakres osób, które mogą być kierownikami zespołu ratownictwa medycznego.

 

 1. Rozszerzono funkcjonalność IKP.

 

 1. CSIOZ przygotuje narzędzie informatyczne przeznaczone do określania odpłatności leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepcie w postaci elektronicznej. Minister Zdrowia zamieści w BIP dane pozwalające na wykorzystanie w aplikacjach gabinetowych tego narzędzia oraz jego aktualizacje.

 

 1. Dostęp do danych osobowych i jednostkowych danych medycznych pacjentów przetwarzanych w systemie teleinformatycznym usługodawcy lub w SIM, będą mieli: pracownik medyczny, który je wytworzył, pracownik medyczny wykonujący zawód w podmiocie, w którym zostały wytworzone jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia, lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia usługobiorcy.

 

 1. W innych przypadkach niż powyższe udostępnienie danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z SIM następuje za zgodą usługobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Wyrażając zgodę, wskazuje się zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do tych danych.

 

 1. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020 r.

Uwaga:

Porozumienie Zielonogórskie nie zgadza się z tym zapisem – jest to termin absolutnie za krótki, pacjenci w znakomitej większości nie posiadają założonych indywidualnych kont pacjenta, a część lekarzy z przyczyn obiektywnych nie podoła temu zadaniu i winna mieć możliwość w dalszym ciągu generowania recept papierowych. Porozumienie Zielonogórskie w tej sprawie będzie prowadzić rozmowy z Ministerstwem Zdrowia.

 

 1. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 8 stycznia 2021 r.

 

 1. Obwieszczenia refundacyjne będą ogłaszane co najmniej na 7 dni przed dniem ich obowiązywania.

 

 1. Udostępnianie danych, o których mowa w art. 15 ust. 7 (dane z Centralnego Wykazu Usługobiorców) i art. 17 ust. 4b (dane z Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych), nastąpi nie później niż od dnia 1 lipca 2021 r..

 

 1. Deklaracje do POZ pacjent będzie mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej lub przez IKP.

 

 1. Uproszczono zawartość deklaracji do POZ – brak konieczności wpisywania nazwiska rodowego i płci, numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego i OW NFZ oraz usunięto podpis osoby przyjmującej deklarację.

 

 1. Do dnia 8 stycznia 2021 r. informacja o wystawionym skierowaniu w postaci wydruku, jest równoważna skierowaniu w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia jej podpisem osoby wystawiającej skierowanie oraz podaniem części VIII kodów resortowych, a w przypadku gdy osobą wystawiającą skierowanie jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego także numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 1. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.

 

 1. Nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Minister Zdrowia ogłosi na BIP oraz w dzienniku urzędowym informację o uruchomieniu funkcjonalności P1 umożliwiającej dokonywanie weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych związanej z wystawianiem recept „S”.

 

 1. W latach 2020–2022 minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w formie dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie do 150 mln zł (w tym 100 mln zł z budżetu państwa) na pełnienie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta.

 

 1. Wysokość kwoty dofinansowania dla świadczeniodawców POZ będzie uzależniona od liczby aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta przez zadeklarowanych pacjentów potwierdzonej oświadczeniami złożonymi przez pacjentów.

 

 1. Do 31.12.2021r. różne podmioty publiczne zobowiązane są do przekazania elektronicznie do CSIOZ po raz pierwszy danych o niepełnosprawności i uprawnieniach dodatkowych. Na tej podstawie system będzie wskazywał uprawnienia dodatkowe pacjenta. NFZ jest obowiązany przekazać CSIOZ do 31.12.2019 r. informacje o uprawnieniach dodatkowych zgromadzone do 1.05.2019 r. w zakresie, w jakim uprawnienia te mają niezbywalny charakter.

 

 1. Prezes NFZ do 31.12.2019 r. dostosuje przepisy przez niego ustalane w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem (wymieniamy tylko te ważne dla nas):

– promowania IKP od 30.09.2019r.

– publikacji obwieszczeń refundacyjnych z wyprzedzeniem 7 dniowym od 1 grudnia 2019 r.

– Od 1 lipca 2020 – uwspólnienie ChPL, nie trzeba pisać numeru OW NFZ na recepcie, wystawianie recept S przez AOS i szpitale, zmiany w deklaracjach POZ.

– Od 1 stycznia 2021 – mail na recepcie.

 

Uchwalona Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia zmienia ustawy:

 • ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 • ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty
 • ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Z pozdrowieniem

Zarząd Funkcyjny Porozumienia Zielonogórskiego:

 

Jacek Krajewski

Marek Twardowski

Tomasz Zieliński

Wojciech Pacholicki

Daniel Kowalczyk

Adam Tomczyk