WAŻNE!!!Zawieranie umów POZ na 2016 r

Szanowni Państwo;

W związku z komunikat NFZ w sprawie postępowania o zawarcie umów w 
rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna od dnia 01.01.2016 r. prosimy 
postępować jak w załączonej instrukcji.

Dokumenty należy dostarczyć (przynieść lub przesłać pocztą) do biura 
związku. Przychodnie z regionu Ostrołęki i Siedlec mogą przekazać 
dokumenty na zebraniach w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że biuro związku jest czynne codziennie od godz. 9.00 do 
16.00 oprócz środy, kiedy czynne jest od godz. 11.00 do 18.00.
DOKUMENTY PROSIMY  DOSTARCZYĆ DO 11.12.2015R----------------------------------------------------------------------------------------
  1. W SZOI (jeśli ktoś jeszcze tego nie dokonał) poprawić kody zawodów pracowników.

 

  1. W SZOI w potencjale sprawdzić daty obowiązywania harmonogramów poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników oraz daty obowiązywania umów z podwykonawcami(muszą być na czas nieokreślony lub co najmniej do końca 2016 r.)

 

 

  1. Wypełnić w wersji papierowej wniosek o zawarcie umowy wg wzoru załącznika nr 16  do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (wzór w załączeniu) – Nie podpisywać

 

  1. Uzupełnić „Wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wydruk formularza wniosku elektronicznego lub wniosku”, stanowiący załącznik nr 10 do ww zarządzenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa przychodni oraz zostawić wolne miejsce do uzupełnienia wzoru podpisu przez pełnomocnika Związku (wzór w załączeniu)

 

 

  1. Ci z Państwa, u których nastąpiła zmiana numeru rachunku i do tej pory tego nie zgłosili do NFZ  wypełniają  „Wniosek w sprawie rachunku bankowego” według wzoru załącznika nr 18 do ww zarządzenia (wzór w załączeniu) –podpisać

 

  1. Ci z Państwa, którzy mają zakontraktowaną pielęgniarkę szkolną wypełniają „Informacje o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej”  według wzoru załącznika nr 7 do ww zarządzenia (wzór w załączeniu) – podpisać

 

 

  1. Ci z Państwa, którzy mają zakontraktowany transport sanitarny w POZ  wypełniają „Oświadczenia o objęciu opieką” zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia (wzór w załączeniu) – podpisać
Zał nr 7 - informacja o szkołach
Zał nr 18 - wniosek ws rachunku bankowego
Zał nr 10 - wzór podpisu
Zał nr 3 -o świadczenie transport sanit
Zał nr 16Katarzyna Sadurska
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony 
Zdrowia