Wystawiania zaświadczeń lekarskich dla kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo
W związku z pytaniami dotyczącymi wystawiania zaświadczeń lekarskich dla kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych informujemy, że w przypadkach, w których jest to potrzebne zaśiadczenia wydaja wskazane przez kuratorium oświaty poradnie medycyny pracy.
Zasady orzekania opisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2014 roku “w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych…”

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

§ 3.
1. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie
na podstawie skierowania wydanego
przez placówkę dydaktyczną.

2. Skierowanie na badanie lekarskie zawiera:
1) pieczątkę placówki dydaktycznej;
2) imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada
numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub
niebezpiecznych dla zdrowia,
występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów,
kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich;
4) datę wystawienia skierowania;
5) pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

W odniesieniu do wszystkich pozostałych szkół (takich gdzie nie występują czynniki
szkodliwe i narażenia zawodowe) przy przyjęciu nie jest wymagane żadne zaświadczenie.

Zarząd MPPOZ