Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od 09.2018 r. – schemat postępowania i wzory dokumentów.

Dzień dobry,

W związku z planowaną od 01 września 2018 r. kolejną podwyżką wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przypominamy procedurę postępowania.

 Dla POZ:

I. Świadczeniodawcy, u których nie działają związki zawodowe  lub działają, ale zrzeszają nie tylko pielęgniarki i położne:

1.  Występują do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z projektem podziału dodatkowych środków uzyskanych na podwyżki w celu uzyskania pozytywnej opinii do tego projektu – wg załączonego wzoru “Sposób podziału środków finansowych pielęgniarki poz od 09.2018” oraz pisma przewodniego do ORPiP “Pismo przewodnie ORPiP POZ 2018” w zalączeniu

2a. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii okręgowej izby pielęgniarek i położnych przekazują kopię pozytywnej opinii do Oddziału NFZ.

2b. W przypadku nie uzyskania pozytywnej opinii okręgowej izby pielęgniarek i położnych ustalają samodzielnie sposób podziału środków i kopię dokumentu potwierdzającego sposób podziału przekazują do Oddziału NFZ wg załączonego wzoru “Sposób podziału środków finansowych pielęgniarki poz od 09.2018″ oraz pisma przewodniego do ORPiP”.

3. Każdego miesiąca razem z fakturą przekazują do NFZ oświadczenia potwierdzające przekazanie środków na podwyżki wg załączonego wzoru załącznika nr 6 do umowy POZ

II. Świadczeniodawcy, u których działają związki zawodowe zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne:

1. Występują do związków zawodowych z propozycją zawarcia porozumienia w sprawie podziału dodatkowych środków uzyskanych na podwyżki (przedstawiając propozycję tego podziału) – wg załączonego wzoru “Sposób podziału dodatkowych środków na    wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – podstawowa opieka zdrowotna”.

2a. W przypadku zawarcia porozumienia przesyłają do NFZ kopię podpisanego przez obie strony porozumienia.

2b. W przypadku nie zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi samodzielne ustalają sposób podziału środków i  przekazują do Oddziału NFZ kopię dokumentu potwierdzającego sposób podziału środków wg załączonego wzoru “Sposób podziału dodatkowych środków na    wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – podstawowa opieka zdrowotna”

3. Każdego miesiąca razem z fakturą przekazują do NFZ oświadczenia potwierdzające przekazanie środków na podwyżki wg załączonego wzoru załącznika nr 6 do umowy POZ.

 Dla innych niż POZ:

W terminie do 14 sierpnia 2018 r. przekazujemy do NFZ dane dotyczące zatrudnionych pielęgniarkach i położnych – wykazujemy pielęgniarki i położne według numerów prawa wykonywania zawodu oraz ilości etatów, na jaką zatrudnione są poszczególne pielęgniarki i położne  wg stanu zatrudnienia na dzień 01.08.2018 r. Informacje te przekazujemy za pośrednictwem SZOI, zakładka „UMOWY” pozycja: Wzrost wynagrodzeń”.

  1. Na podstawie w/w informacji NFZ, w terminie do 14 dni od dnia przekazania tych informacji w SZOI, przekazuje nam aneksy zmieniające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ust. 1, o wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  2. Niezwłocznie po otrzymaniu aneksów przygotowujemy propozycje podziału środków na wzrost wynagrodzeń i przekazujemy je:

1)   związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym u świadczeniodawcy w celu zawarcia z nimi porozumienia w sprawie podziału tych środków albo

2)   upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1 w celu uzyskania pozytywnej opinii.

3. Po zawarciu porozumienia albo uzyskaniu pozytywnej opinii, wraz z podpisanymi aneksami, kopie porozumienia lub opinii przesyłamy do NFZ.

4. W przypadku niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opinii w terminie 21 dni, dokonujemy podziału tych środków w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, i niezwłocznie przekazujemy kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (aneksami) dyrektorowi Oddziału NFZ.

5. W trakcie trwania umowy wraz z fakturami zawierającymi kwoty przekazywane przez NFZ na wzrost wynagrodzeń przekazujemy oświadczenie o przeznaczeniu tych kwot na wzrost wynagrodzeń według wzoru załącznika nr 3 do zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (wzór w załączeniu).

Propozycje dokumentów: „Sposób podziału środków finansowych pielęgniarki aos 2018” oraz „Pismo przewodnie OIPiP AOS 2018” przekazujemy w załączeniu.

Zaznaczam, że są to tylko propozycje dokumentów, każdy może dokonać podziału według swojego lub ustalonego z pracownikami/związkami schematu.

Pozdrawiam

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom
tel. 608 308 578

2017_122_DSOZ-Umowa zał nr 6
Pismo przewodnie OIPiP AOS 2018
Pismo przewodnie ORPiP POZ 2018
Sposób podziału środków finansowych pielągniarki poz od 09.2018
Sposób podziału środków finansowych pielęgniarki aos 2018