Zgłoszenie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością dokonania rejestracji naszych podmiotów leczniczych w  Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO poniżej podajemy wskazówki dotyczące sposobu wypełniania i przesyłania wniosków do urzędu marszałkowskiego.

Wypełniamy wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań według załączonych wzorów.

We wniosku uzupełniamy w tabeli:

punkt 1:

– nazwa podmiotu leczniczego

– numer rejestrowy – nie wypełniamy

– NIP

– NIP europejski – nie wypełniamy, chyba, że ktoś ma taki nadany

– REGON

– Adres siedziby podmiotu leczniczego

– Adres do korespondencji – wypełniamy tylko wtedy, gdy jest inny niż siedziba podmiotu leczniczego

punkt 2 – nie wypełniamy

punkt 3 – nic nie zaznaczamy, jest już zaznaczony właściwy dział (XII)

punkt 4 – uzupełniamy wszystkie dane i podpisujemy

DZIAŁ XII – uzupełniamy adres i rodzaje wytwarzanych odpadów dla każdej lokalizacji (każdej przychodni lub filii o innym adresie, w którym wytwarzamy i przechowujemy odpady)

Kody i  rodzaje odpadów medycznych jakie mogą powstawać w naszych przychodniach (w dziale XII wpisujemy tylko te, które powstają w danej lokalizacji)(podkreśliliśmy najczęściej występujące w naszych przychodniach):

18 01 01 –  Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)


18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06* – Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 – Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* – Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* – Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81 – Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Przypominamy, że odpady zaznaczone gwiazdką przechowujemy w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

Wypełnione wnioski z oświadczeniami wysyłamy do właściwych departamentów wojewódzkich urzędów marszałkowskich.

Dla woj. mazowieckiego jest to:

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

3-719 Warszawa

Zwracamy uwagę, że jesteśmy zwolnieni z opłaty rejestrowej oraz opłat rocznych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO

Pozdrawiam

Katarzyna Sadurska
_______________________________________________
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Żwirki i Wigury 33 lok. 50, 26-600 Radom
tel. 608 308 578

DZ XII BDO
Oświadczenia o spełnianiu wymagań(3)