Zwolnienia lekarskie – informacja

Krótkie kilka zdań dotyczące wystawiania zwolnień w formie papierowej.

“Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 1 marca 2018, Dz. U. z 2018 r., poz.617 z późn. zm. ) , a także art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 20 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), lekarz ma prawo do orzekania o stania zdrowia pacjenta. Żadna z tych ustaw nie określa formy, w jakiej orzekanie to ma następować, nie wskazując, iż orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta, w tym o niezdolności do pracy może być dokonane w formie wyłącznie elektronicznej.

Wobec powyższego, w świetle przytoczonych wyżej unormowań, lekarz ma prawo orzekać o stanie zdrowia pacjenta również w formie pisemnej.”

Pozdrawiam,

Ryszard Bigosiński